دسته بندی: بازسازی

طراحی ساختمان
بازسازی
moradi_arch
اهداف بازسازی

مادربازسازی ساختمان میتوانیم کاربری یک مکان راتغییربدهیم به این صورت که اگرازاشپزخانه بشود اتاق بهتری

توضیحات بیشتر »
بازسازی
بازسازی
moradi_arch
بازسازی

بازسازی ساختمان یعنی اینکه تمامی فرسودگی های خانه قدیمی از بین برود و ظاهر جدید

توضیحات بیشتر »