مکان یابی احداث کارخانه

گروه مهراز بنا متخصص در طراحی و نظارت ابنیه صنعتی و طراحی کارخانه - مشاوره برای مکانیابی احداث کارخانه و طراحی کارخانه

کفسازی سالن تولید

با توجه به نوع محصول تولیدی در کارخانه باید به کفسازی سالن های تولید توجه ویژه کرد

قوانین طراحی کارخانه

قوانین طلایی برای طراحی کارخانه ها و ساخت ساختمان های تولیدی اولین مرحله شنیدن خوب مشتری و درک اهداف اوست تا در نهایت ساختمان کارخانه متناسب با نیاز مشتری باشد…